J. Basanavičiaus gatvė 70, Utena, 28194

Įmonės kodas: 184295582

Telefonas:
(8 389) 50990

Centro darbo laikas:

darbo dienomis 8.00 val. – 17.00 val.

penktadieniais 8.00 val. – 15.45 val.

pietų pertrauka 12.00 val. – 12.45 val.

Socialiniai partneriai

partner7 partner1 partner2 partner3 partner4 partner5 logo 

Skelbiami viešieji pirkimai

Nuostatai

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-348

 

UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Utenos rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) teisinę formą, priklausomybę, įstaigos savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, struktūrą, veiklos tikslą, uždavinius, pagrindines funkcijas, teises ir pareigas, valdymą, veiklos organizavimą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, finansinę veiklos kontrolę, Nuostatų keitimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą.
 2. Centro oficialus pavadinimas – Utenos rajono socialinių paslaugų centras. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 184295582.
 3. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.
 4. Centro priklausomybė – savivaldybės įstaiga.
 5. Centro savininkas – Utenos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) (identifikavimo kodas – 111101877, adresas – Utena, Utenio a. 4).
 6. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba.
 7. Savivaldybės taryba:

7.1. tvirtina Centro nuostatus;

7.2. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;

7.3. priima sprendimą dėl Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

7.4. priima sprendimą dėl Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.6. nustato Centro teikiamų paslaugų sąrašą ir įkainius;

7.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Centro veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo”:

8.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39);

8.2. kita apgyvendinimo veikla (55.90);

8.3. nuosavo arba nuomojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);

8.4. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);

8.5. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10); 8.6. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (88.10);

8.7. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99).

 1. Centras yra juridinis asmuo, turintis antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose.
 2. Centro buveinė – Utena, J. Basanavičiaus g.70.
 3. Centro vieša informacija skelbiama interneto svetainėje www.utenosspc.lt.
 4. Centro veikla neterminuota.
 5. Centras turi šiuos struktūrinius padalinius:

13.1. Darbo su neįgaliaisiais padalinys;

13.2. Darbo su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, padalinys;

13.3. Pagalbos į namus padalinys;

13.4. Pačkėnų savarankiško gyvenimo namai;

13.5. Dienos socialinės globos asmens namuose padalinys.

 1. Struktūriniai padaliniai veikia pagal Centro direktoriaus patvirtintus tvarkos aprašus. Centro struktūriniai padaliniai, neturi atskiro juridinio asmens statuso.
 2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos norminiais aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Centro veiklos tikslas – didinti visų Utenos rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims (šeimoms).
 2. Centro uždaviniai:

16.1. įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus Savivaldybės teritorijoje;

16.2. padėti grąžinti asmenims gebėjimą savarankiškai gyventi, integruotis šeimoje ir visuomenėje;

16.3. organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus ir kitiems asmenims, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Centro galimybes;

16.4. plėsti socialinių paslaugų tinklą bendruomenėje, socialines paslaugas artinti prie asmens gyvenamosios vietos.

 1. Įgyvendindamas uždavinius, Centras vykdo šias funkcijas:

17.1. teikia informaciją ir konsultuoja Utenos rajono gyventojus socialinių paslaugų klausimais, tarpininkauja bei atstovauja tarp asmens (šeimos) ir institucijų, teikia kitas bendrąsias paslaugas;

17.2. priima iš gyventojų prašymus bei reikiamus dokumentus dėl socialinių paslaugų gavimo ir teikia juos Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui sprendimui priimti;

17.3. nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

17.4. aprūpina asmenis neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis, tarpininkauja organizuojant šių priemonių remonto ir individualaus pritaikymo paslaugas, rūpinasi, kad asmenys būtų apmokyti arba organizuoja asmenų apmokymą naudotis jomis;

17.5. rengia ir įgyvendina ilgalaikes ir trumpalaikes socialines programas rizikos grupių (probleminėms šeimoms, neturintiems socialinių įgūdžių asmenims) asmenims, teikia jiems socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas;

17.6. moka pagalbos pinigus;

17.7. teikia socialinės priežiūros paslaugas: pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose paslaugas;

17.8. teikia dienos socialinės globos ir integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugas;

17.9. teikia transporto organizavimo paslaugą;

17.10. įvertina socialinių paslaugų gavėjui teikiamų paslaugų efektyvumą;

17.11. telkia bendruomenės išteklius socialinėms paslaugoms teikti bei efektyviai juos paskirsto;

17.12. dalyvauja rengiant bei svarstant socialines paslaugas reglamentuojančių valstybės, savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtojimo;

17.13. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie socialines asmenų grupes, suteiktas socialines paslaugas, apklausia gyventojus dėl socialinių paslaugų poreikio ir kokybės gerinimo bei informuoja Utenos rajono bendruomenę;

17.14. bendradarbiauja su sveikatos ir socialinės priežiūros, švietimo, kultūros bei kitomis įstaigomis bei organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

17.15. rengia Centro biudžeto projektą, valdo biudžeto asignavimus, naudoja biudžeto lėšas veiklai organizuoti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;

17.16. rengia finansines ir statistines ataskaitas įstatymų numatyta tvarka ir garantuoja jų teisingumą;

17.17. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl šeimų, kurioms teikiamos paslaugos, išbraukimo iš socialinės rizikos sąrašo;

17.18. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui dėl socialinių išmokų mokėjimo būdo socialinės rizikos šeimoms;

17.19. vykdo socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, mokymus ir konsultavimą;

17.20. vykdo gerosios patirties sklaidą;

17.21. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų nustatytas, steigėjo priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Vykdydamas nuostatuose numatytą veiklą, Centras turi šias teises:

18.1. naudoti, valdyti, perduotą patikėjimo ir panaudos teise turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka;

18.2. naudoti Centro lėšas nuostatuose numatytiems tikslui ir uždaviniams įgyvendinti;

18.3. kreiptis į steigėją dėl Centro nuostatų papildymo ir pakeitimo;

18.4. gauti paramą iš kitų Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių arba juridinių asmenų;

18.5. rengti ir įgyvendinti ilgalaikes strategines ir trumpalaikes programas bei projektus;

18.6. teikti pasiūlymus rengiant socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančius valstybės ir Savivaldybės norminių aktų projektus;

18.7. teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl Centro teikiamų paslaugų ir vykdomų funkcijų organizavimo bei tobulinimo;

18.8. teikti mokamas (nemokamas) paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

18.9. pasitelkti savanorius nuostatuose nustatytos veiklos rūšims vykdyti.

 1. Centras turi šias pareigas:

19.1. laikytis teisės aktuose numatytų pareigų;

19.2. tinkamai ir laiku vykdyti šiuose nuostatuose ir darbuotojų pareigybių aprašymuose numatytas funkcijas, taip pat kitas pavestas užduotis Centro kompetencijos klausimais;

19.3. užtikrinti informacijos apie klientą konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai informaciją pateikti reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai;

19.4. užtikrinti viešosios informacijos skelbimą apie Centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

19.5. užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą Utenos rajono gyventojams;

19.6. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

IV SKYRIUS

 CENTRO VEIKLOS VALDYMAS, ORGANIZAVIMAS

 

 1. Centro veikla organizuojama pagal Centro direktoriaus patvirtintą Centro metinį veiklos planą, suderintą su Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriumi.
 2. Centrui vadovauja direktorius, kurį, teisės aktų nustatyta tvarka pagal pavirtintas konkurso sąlygas ir kvalifikacinius reikalavimus, skiria į pareigas ir atleidžia Savivaldybės meras.

22 Centro direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina Savivaldybės meras.

 1. Centro direktorius vykdo šias funkcijas:

23.1. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos;

23.2. vadovauja Centro metinio veiklos plano rengimui, jį tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

23.3. atidaro sąskaitas banke;

23.4. Centro direktorius yra biudžeto asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu;

23.5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

23.6. tvirtina Centro vidaus struktūrą, darbuotojų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

23.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, juos skatina, skiria drausmines nuobaudas;

23.8. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją;

23.9. veikia Centro vardu, atstovauja jam valstybės ir savivaldybių institucijose, teismuose, santykiuose su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis arba įgalioja tai atlikti kitą Centro darbuotoją;

23.10. leidžia įsakymus Centro veiklos klausimais pagal savo kompetenciją ir kontroliuoja jų vykdymą;

23.11. užtikrina teikiamų paslaugų kokybę, tikslingą, racionalų ir taupų Savivaldybės biudžeto bei iš kitų šaltinių gautų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

23.12. užtikrina, kad Centro veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;

23.13. sudaro teisės aktų nustatyta tvarka Centro darbo grupes ir komisijas;

23.14. sudaro Centro vardu sutartis Centro funkcijoms atlikti;

23.15. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.16. atlieka kitas, jo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

 1. Laikinai Centro direktoriui nesant Centre (atostogų metu, išvykus į komandiruotę, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais jam negalint eiti pareigų), jo funkcijas vykdo Centro direktoriaus pavaduotojas.
 2. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

CENTRO TURTAS, FINANSAVIMO ŠALTINIAI, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

 1. Centras naudoja ir disponuoja Savivaldybės patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą Lietuvos Respublikos įstatymų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 2. Centro lėšų šaltiniai:

28.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

28.2. tikslinės lėšos, lėšos gaunamos kaip parama bei lėšos, gaunamos iš Lietuvos ir tarptautinių fondų;

28.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus.

28.4. lėšos, gautos už suteiktas mokamas socialines paslaugas;

 1. Lėšos naudojamos Centro priskirtoms funkcijoms vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Centro veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). Vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.
 4. Centro veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Centro veiklą kontroliuoja steigėjas ir kitos Lietuvos Respublikos įstatymų nurodytos institucijos.

 

 

VI SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Įstaigos Nuostatai keičiami ir tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

35.Centro Nuostatai registruojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________________________________________