J. Basanavičiaus gatvė 70, Utena, 28194

Įmonės kodas: 184295582

Telefonas:
(8 389) 50990

Centro darbo laikas:

darbo dienomis 8.00 val. – 17.00 val.

penktadieniais 8.00 val. – 15.45 val.

pietų pertrauka 12.00 val. – 12.45 val.

Socialiniai partneriai

partner7 partner1 partner2 partner3 partner4 partner5 logo 

Skelbiami viešieji pirkimai

Darbo tvarkos taisyklės

UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA

Utenos rajono socialinių

paslaugų centro direktoriaus

2018-03-02 įsakymu Nr. V–48

 

UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Utenos rajono socialinių paslaugų centro darbo tvarkos taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti bendrą darbo tvarką Utenos rajono socialinių paslaugų centre (toliau – Centras), ugdyti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinę etiką ir atsakomybę už pavestą darbą, stiprinti darbo drausmę, padėti siekti veiksmingo uždavinių įgyvendinimo.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, pareiginiais nuostatais.

3. Šių Taisyklių nuostatos  taikomos  tiek, kiek  šių  teisinių  santykių  nereglamentuoja Lietuvos  Respublikos  įstatymai  arba  kiti  teisės  aktai.

4. Už taisyklių įgyvendinimą atsako Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, Pagalbos į namus padalinio vedėjas, socialinis darbuotojas ir slaugytojas.

5. Centro pagrindinė veikla – teikti socialines ir slaugos  paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims Utenos rajono savivaldybės gyventojams.

6. Sudarant darbo sutartį direktorius (jo įgaliotas asmuo) supažindina priimamą dirbti asmenį su šiomis Taisyklėmis, pareiginiais nuostatais, saugos ir sveikatos instrukcijomis pasirašytinai.

II. PRIĖMIMO Į  DARBĄ  IR  ATLEIDIMO  IŠ  DARBO  TVARKA

      7. Priimant darbuotojus į darbą darbdavys supažindina su pranešimu apie darbuotojo darbovietės (struktūrinio padalinio ir kt.), darbo funkcijų (t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų) ir darbo apmokėjimo. Darbo sutartis sudaroma ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, iki darbuotojui pradedant dirbti, ir įsigalioja darbuotojo pradėjimo dirbti dieną.

8. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, turi atitikti konkrečius pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus.

9. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą, eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sutartą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose aktuose, sutartyje ir šalių susitarimu.

10. Darbo sutartis sudaroma raštu pagal nustatytą formą. Darbo sutartį dviem egzemplioriais pasirašo direktorius (darbdavys) ir darbuotojas. Vienas egzempliorius saugomas Centre, kitas atiduodamas darbuotojui.

11. Būtini dokumentai priimant į darbą:

11.1.  Darbuotojo prašymas;

11.2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

11.3.  Dokumento apie išsilavinimą ar profesinio pasirengimo kopija (-os);

11.4.  Sveikatos pasas (medicininė knygelė) 048/a;

11.5.  Kiti įstatymuose numatyti dokumentai.

 1. Kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui jį identifikuojantį dokumentą (darbo pažymėjimą).
 2. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, atleidimo iš darbo tvarką reglamentuoja Darbo kodeksas.

III. DARBO LAIKAS 

 1. Centro darbuotojams nustatoma 40 valandų darbo savaitė (darbo dienos trukmė – 8 val.). Darbo savaite laikomas darbas nuo pirmadienio iki penktadienio.
 1. Centro darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laikas, suderintas su Centro

steigėju, yra:

15.1.  Darbo laiko pradžia – 8.00 val;

15.2.  Darbo laiko pabaiga  – 17.00 val;  penktadienį – 15.45 val;

15.3.  Pietų pertraukos trukmė –  45 min. ( nuo 12.00 val. iki 12.45 val.).

 1. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.
 2. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal susitarimą dėl papildomo darbo, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų. Darbuotojai privalo dirbti darbo grafikuose nustatytu laiku, kuriuos tvirtina Centro direktorius.
 3. Centro darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.
 4. Centre, esant būtinumui ir darbo sutartyje nustatytais atvejais, darbuotojui taikoma suminė darbo laiko apskaita LR Darbo kodekso 149 straipsnyje nustatyta tvarka.

IV. POILSIO LAIKAS  IR  ATOSTOGOS 

 1. Kasmetinių minimalių atostogų trukmė Centro darbuotojams – dvidešimt darbo dienų. Darbuotojams, dirbantiems socialinį darbą – dvidešimt penkios darbo dienos. Sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus – dvidešimt šešios darbo dienos.

21 Tikslinės atostogos suteikiamos  LR darbo kodekso 131 – 136 straipsniuose nustatyta tvarka.

22. Nemokamos atostogos darbuotojo prašymu darbdavys tenkina LR darbo kodekso 137 straipsnyje nustatyta tvarka.

23. Darbo dienos metu darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti.

V. DARBO APMOKĖJIMAS

 

 1. Kiekvieno Centro darbuotojo darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Utenos rajono socialinių paslaugų centro darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašu (priedas).
 2. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Pagal darbuotojų prašymus darbo užmokestis pervedamas į mokėjimo korteles.
 3. Visiems darbuotojams įteikiami atsiskaitymo lapeliai ar elektroniniu būdu pateikiama informacija  apie jam priskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę.
 4. Už kasmetines atostogas darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai)  ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios.

VI. DARBUOTOJŲ TEISĖS  IR  PAREIGOS

 1. Centro darbuotojai turi teisę:

29.1.   Naudotis teisėmis, kurias nustato Lietuvos Respublikos darbo santykių ir socialinės apsaugos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti norminiai aktai;

29.2.   Gauti iš Centro informaciją, susijusią su jo darbo santykiais;

29.3.   Kreiptis žodžiu ir raštu į Centro direktorių darbo sutarties klausimais;

29.4.   Gauti nustatytą darbo užmokestį;

29.5.   Kelti dalykinę ir profesinę kvalifikaciją;

29.6.   Gauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytas socialines garantijas;

29.7.   Naudotis kasmetinėmis, tikslinėmis ir nemokamomis atostogomis;

29.8. Reikalauti, kad Centro direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas darbuotojas užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą, aprūpintų asmeninės apsaugos priemonėmis.

 1. Centro darbuotojai privalo:

30.1. Žinoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus norminius aktus, susijusius su darbo, socialiniais ir saugos darbe klausimais;

30.2. Pasitikrinti sveikatą  prieš įsidarbindami, o dirbdami tikrintis sveikatą periodiškai, pagal sudarytą ir Centro direktoriaus patvirtintą grafiką (1 kartą per metus – lankomosios priežiūros darbuotojai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, masažuotojas, socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai, 1 kartą per 2 metus – kiti Centro darbuotojai);

30.3.   Laikytis Centre nustatyto darbo laiko ir poilsio režimo. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių priežasčių (liga, avarija, nelaimingas atsitikimas ar pan.) pranešti apie tai kaip galima greičiau Centro direktoriui ar  pavaduotojui;

30.4.  Vykdant darbines funkcijas, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, vadovautis dokumentais, su kuriais supažindinami prieš pradėdami darbą: pareiginiais nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis;

30.5. Tinkamai atlikti pavestą darbą, laiku ir tiksliai vykdyti Centro direktoriaus nurodymus, nustatytus darbo sutartyse;

30.6.  Darbo metu būti tvarkingai apsirengę;

30.7 Laikytis darbo vietoje visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų.

30.8.  Bendraujant su interesantais, rodyti jiems dėmesį, būti mandagiems ir atidiems; išsiaiškinę interesantų tikslus ir pageidavimus, jiems padėti.

 1. Centro direktorius sudaro visiškos materialinės atsakomybės sutartis su ūkvedžiu, vairuotoju, socialiniu darbuotoju socialinei reabilitacijai, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe.
 2. Už Centrui padarytus materialinius nuostolius darbuotojas atsako savo atlyginimu, nuostoliams viršijant atlyginimo dydį, jie išieškomi įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Centro darbuotojams draudžiama darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų. Tai laikoma šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu. Tokiu atveju darbuotojas nušalinamas nuo darbo LR darbo kodekso 58 straipsnyje nustatyta tvarka.
 4. Už darbo tvarkos taisyklių nevykdymą darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis.
 5. Už darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai, o kontroliuoja šioms funkcijoms paskirti asmenys.
 6. Už gerą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus darbdavys gali skatinti darbuotojus (pareikšti padėką, išmokėti vienkartinę piniginę išmoką, pirmumo teise pasiųsti tobulintis ir kt.).

VII.  BENDRIEJI  VIDAUS  TVARKOS  REIKALAVIMAI

 

 1. Reikalavimai Centro patalpose dirbantiems darbuotojams:

37.1. Užtikrinti maksimalų dėmesį klientams ir pavyzdinę aptarnavimo bei darbo drausmę;

37.2.  Palaikyti švarą ir tvarką kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose;

37.3.  Vengti nereikalingo triukšmo, palaikyti dalykinę darbo atmosferą;

37.4.  Nepalikti patalpose be priežiūros įjungtų elektros šildymo prietaisų;

37.5.  Nelaikyti kabinetuose pašalinių daiktų, kurie nesusiję su darbu;

37.6.  Užrakinti, darbuotojui išeinančiam paskutiniam, kabineto duris.

 1. Be Centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens nurodymo pašaliniams asmenims draudžiama naudotis įstaigos technika (kompiuteriais, telefonais, faksais, dauginimo ir spausdinimo technika ir pan.).
 2. Kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie jame dirba. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tai daryti nurodo direktorius arba jo įpareigotas asmuo.
 3. Vieną komplektą raktų nuo visų Centro patalpų gali turėti direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, t. y. ūkvedys.
 4. Darbuotojai, kuriems suteikta teisė vykdant pareigybines funkcijas naudotis transporto priemone, privalo laikytis Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-167 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose“.

VIII.  CENTRO  DIREKTORIAUS  PAREIGOS 

 1. Tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų, rūpintis darbuotojų poreikiais.
 2.  Atsižvelgti į medicinos komisijos išvadą dėl darbuotojų sveikatos būklės.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Centro darbuotojams.
 2. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiantis įstatymams, keičiant darbo organizavimą. Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai rengiami, informavus darbo tarybą.
 3. Su darbo tvarkos taisyklėmis ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai ir privalo vykdyti jų nurodymus.