J. Basanavičiaus gatvė 70, Utena, 28194

Įmonės kodas: 184295582

Telefonas:
(8 389) 50990

Centro darbo laikas:

darbo dienomis 8.00 val. – 17.00 val.

penktadieniais 8.00 val. – 15.45 val.

pietų pertrauka 12.00 val. – 12.45 val.

Socialiniai partneriai

partner7 partner1 partner2 partner3 partner4 partner5 logo 

Skelbiami viešieji pirkimai

Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Utenos rajono socialinių
paslaugų centro direktoriaus
2017-01-12  įsakymu Nr. V–25

 

UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I.    SKYRIUS
BENDROJI  DALIS

 

1. Utenos rajono socialinių paslaugų centro darbo tvarkos taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti bendrą darbo tvarką Utenos rajono socialinių paslaugų  centre (toliau – Centras), ugdyti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinę etiką ir atsakomybę už pavestą darbą, stiprinti darbo drausmę, padėti siekti veiksmingo uždavinių įgyvendinimo.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, pareiginiais nuostatais.
3.  Šių Taisyklių  nuostatos  taikomos  tiek, kiek  šių  teisinių  santykių  nereglamentuoja
Lietuvos  Respublikos  įstatymai  arba  kiti  teisės  aktai.
4. Už taisyklių įgyvendinimą atsako Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, Pagalbos į namus padalinio vedėjas, socialinis darbuotojas ir slaugytojas.
5.  Centro pagrindinė veikla – teikti socialines ir slaugos  paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims Utenos rajono savivaldybės gyventojams.
6. Asmuo, priimtas dirbti, supažindinamas su šiomis Taisyklėmis, pareiginiais nuostatais, saugos ir sveikatos instrukcijomis pasirašytinai.

II.  SKYRIUS
PRIĖMIMO  Į  DARBĄ  IR  ATLEIDIMO  IŠ  DARBO  TVARKA

7.  Priimant darbuotojus į darbą pasirašomos darbo sutartys. Sutarties turinys yra jos šalių suderintos sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas.
8.  Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, turi atitikti konkrečius pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus.
9.  Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą, eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sutartą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose aktuose, sutartyje ir šalių susitarimu.
10. Darbo sutartis sudaroma raštu pagal nustatytą formą. Darbo sutartį dviem egzemplioriais pasirašo direktorius (darbdavys) ir darbuotojas. Vienas egzempliorius saugomas Centre, kitas atiduodamas darbuotojui.
11.  Būtini dokumentai priimant į darbą:
11.1.  Darbuotojo prašymas;
11.2.  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
11.3.  Valstybinis socialinio draudimo pažymėjimas;
11.4.  Sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas;
11.5.  Jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, darbdavys privalo pareikalauti, kad priimamasis pateiktų išsimokslinimą, profesinį pasirengimą patvirtinančius dokumentus;
11.6.  Kiti įstatymuose numatyti dokumentai.
12.  Kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui jį identifikuojantį dokumentą (darbo pažymėjimą).
13.  Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, atleidimo iš darbo tvarką reglamentuoja Darbo kodeksas.
III.   SKYRIUS
DARBO  LAIKAS

14.  Centro darbuotojams nustatoma 40 valandų darbo savaitė (darbo dienos trukmė –
8 val.). Darbo savaite laikomas darbas nuo pirmadienio iki penktadienio.
15.  Centro darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laikas, suderintas su Centro
steigėju, yra:
15.1.  Darbo laiko pradžia – 8.00 val;
15.2.  Darbo laiko pabaiga  – 17.00 val;  penktadienį – 15.45 val;
15.3.  Pietų pertraukos trukmė –  45 min. ( nuo 12.00 val. iki 12.45 val.).
16.  Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

17.  Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal susitarimą dėl papildomo darbo, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų. Darbuotojai privalo dirbti darbo grafikuose nustatytu laiku, kuriuos tvirtina Centro direktorius.
18. Centro darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.
19. Centre, esant būtinumui ir darbo sutartyje nustatytais atvejais, darbuotojui taikoma suminė darbo laiko apskaita LR Darbo kodekso 149 straipsnyje nustatyta tvarka.

IV.  SKYRIUS
POILSIO  LAIKAS  IR  ATOSTOGOS

20. Kasmetinės atostogos Centro darbuotojams suteikiamos pagal metų pradžioje patvirtintą atostogų grafiką, kuris prireikus gali būti tikslinamas.
21.  Kasmetinių minimalių atostogų trukmė darbuotojams – dvidešimt aštuonios
kalendorinės dienos. Darbuotojams, dirbantiems socialinį darbą – trisdešimt penkios kalendorinės dienos. Sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus – trisdešimt šešios kalendorinės dienos.
22.  Tikslinės atostogos suteikiamos  LR darbo kodekso 179 – 182 straipsniuose nustatyta tvarka.
23.  Nemokamos atostogos darbuotojo reikalavimu suteikiamos LR darbo kodekso 184 straipsnyje nustatyta tvarka.

V. SKYRIUS
DARBO APMOKĖJIMAS

24. Kiekvieno Centro darbuotojo darbo užmokestis nustatomas pasirašant darbo sutartį.
25. Minimalus atlyginimas lygus Lietuvos Respublikos patvirtintam minimaliam mėnesiniam atlyginimui (MMA) ir mokamas kaip pagrindinis tarifinis atlyginimas arba tarnybinis atlyginimas pagal koeficientą, kurio pagrindas bazinė mėnesinė alga.
26.  Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Pagal darbuotojų prašymus darbo užmokestis pervedamas į mokėjimo korteles.
27.  Visiems darbuotojams įteikiami atsiskaitymo lapeliai. Į atsiskaitymo lapelius įrašoma informacija apie darbuotojui apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto laiko trukmę.
28.  Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios.

VI.  SKYRIUS
DARBUOTOJŲ  TEISĖS  IR  PAREIGOS

29.  Centro darbuotojai turi teisę:
29.1.   Naudotis teisėmis, kurias nustato Lietuvos Respublikos darbo santykių ir socialinės apsaugos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti norminiai aktai;
29.2.   Gauti iš Centro informaciją, susijusią su jo darbo santykiais;
29.3.   Kreiptis žodžiu ir raštu į Centro direktorių darbo sutarties klausimais;
29.4.   Gauti nustatytą darbo užmokestį;
29.5.   Kelti dalykinę ir profesinę kvalifikaciją;
29.6.   Gauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytas socialines garantijas;
29.7.   Naudotis kasmetinėmis, tikslinėmis ir nemokamomis atostogomis;
29.8. Reikalauti, kad Centro direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas darbuotojas užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą, aprūpintų asmeninės apsaugos priemonėmis.
30.  Centro darbuotojai privalo:
30.1. Žinoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus norminius aktus, susijusius su darbo, socialiniais ir saugos darbe klausimais;
30.2. Pasitikrinti sveikatą  prieš įsidarbindami, o dirbdami tikrintis sveikatą periodiškai, pagal sudarytą ir Centro direktoriaus patvirtintą grafiką (1 kartą per metus – lankomosios priežiūros specialistai ir socialiniai darbuotojai, 1 kartą per 2 metus – kiti Centro darbuotojai);
30.3.   Laikytis Centre nustatyto darbo laiko ir poilsio režimo. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių priežasčių (liga, avarija, nelaimingas atsitikimas ar pan.) pranešti apie tai kaip galima greičiau Centro direktoriui ar  pavaduotojui;
30.4.  Vykdant darbines funkcijas, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, vadovautis dokumentais, su kuriais supažindinami prieš pradėdami darbą: pareiginiais nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis;
30.5. Tinkamai atlikti pavestą darbą, laiku ir tiksliai vykdyti Centro
direktoriaus nurodymus, nustatytus darbo sutartyse;
30.6.  Darbo metu būti tvarkingai apsirengę;
30.7 Laikytis darbo vietoje visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų.
30.8.  Bendraujant su interesantais, rodyti jiems dėmesį, būti mandagiems ir atidiems; išsiaiškinę interesantų tikslus ir pageidavimus, jiems padėti.
31. Centro direktorius sudaro visiškos materialinės atsakomybės sutartis su ūkvedžiu, vairuotoju, socialiniu darbuotoju socialinei reabilitacijai, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe.
32.  Už Centrui padarytus materialinius nuostolius darbuotojas atsako savo atlyginimu, nuostoliams viršijant atlyginimo dydį, jie išieškomi įstatymų nustatyta tvarka.
33.  Centro darbuotojams draudžiama darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų. Tai laikoma ypatingu darbo drausmės pažeidimu. Tokiu atveju darbuotojas nušalinamas nuo darbo LR darbo kodekso 123 straipsnyje nustatyta tvarka.
34. Už darbo tvarkos taisyklių nevykdymą darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis.
35. Už darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai, o kontroliuoja šioms funkcijoms paskirti asmenys.
36.  Už gerą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus darbdavys gali skatinti darbuotojus (pareikšti padėką, išmokėti vienkartinę piniginę išmoką, pirmumo teise pasiųsti tobulintis ir kt.).

VII.  SKYRIUS
BENDRIEJI  VIDAUS  TVARKOS  REIKALAVIMAI

37.  Reikalavimai Centro patalpose dirbantiems darbuotojams:
37.1. Užtikrinti maksimalų dėmesį klientams ir pavyzdinę aptarnavimo bei darbo drausmę;
37.2.  Palaikyti švarą ir tvarką kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose;
37.3.  Vengti nereikalingo triukšmo, palaikyti dalykinę darbo atmosferą;
37.4.  Nepalikti patalpose be priežiūros įjungtų elektros šildymo prietaisų;
37.5.  Nelaikyti kabinetuose pašalinių daiktų, kurie nesusiję su darbu;
37.6.  Užrakinti, darbuotojui išeinančiam paskutiniam, kabineto duris.
38.  Be Centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens nurodymo pašaliniams asmenims draudžiama naudotis įstaigos technika (kompiuteriais, telefonais, faksais, dauginimo ir spausdinimo technika ir pan.).
39.  Kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie jame dirba. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tai daryti nurodo direktorius arba jo įpareigotas asmuo;
40.  Vieną komplektą raktų nuo visų Centro patalpų gali turėti direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, t. y. ūkvedys.
41.  Darbuotojai, kuriems suteikta teisė vykdant pareigybines funkcijas naudotis transporto priemone, privalo laikytis Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-167 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose“.

VIII.  CENTRO  DIREKTORIAUS  PAREIGOS

42. Tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų, rūpintis darbuotojų poreikiais.
43.   Atsižvelgti į medicinos komisijos išvadą dėl darbuotojų sveikatos būklės;

IX. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

44.  Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Centro darbuotojams.
45. Nepageidaujantys dirbti Taisyklėse nustatyta tvarka darbuotojai turi apie tai pranešti raštu Centro direktoriui.

 

Utenos rajono socialinių paslaugų
Centro darbo tvarkos taisyklių
Priedas

UTENOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBO APMOKĖJIMO

SISTEMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Utenos rajono socialinių paslaugų centro darbo sistemos tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja Utenos rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) pareiginės algos pastovios dalies koeficiento
didinimo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų ir
premijų mokėjimo tvarką ir sąlygas.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme (toliau – Darbo apmokėjimo įstatymas) vartojamas
sąvokas.

3. Darbuotojų pareiginė alga nustatoma Utenos rajono socialinių paslaugų centro

direktoriaus (toliau – Centro direktorius) įsakymu.

4. Darbuotojų pareiginę algą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji

dalis.

II SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO KRITERIJAI

5. Darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.
6. Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma
pareiginės algos koeficientais pagal Aprašo 1 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio
darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas
pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas ar vykdytos
analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms.

7. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos

(toliau – MMA) dydžio.

8. Darbuotojų, kurių pareigybės pagal Centro direktoriaus patvirtintą Utenos rajono
socialinių paslaugų centro pareigybių sąrašą (toliau – Pareigybių sąrašas) yra priskirtos A1 lygio
pareigybėms, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų nuo Aprašo 1
priede nustatytų koeficientų toms pareigybėms.

9. Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus

darbuotojo profesinei patirčiai.

III SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

10. Darbuotojų, išskyrus darbininkų, pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas
priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis,
siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.

11. Kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma
vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies (įskaitant ir
pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal Aprašo 8 punktą).

12. Padalinio vadovas įvertinęs darbuotojo veiklą už praėjusius kalendorinius metus
labai gerai, Centro direktoriui teikia vertinimo išvadą su siūlymu nustatyti darbuotojui nuo 10 iki 50
procentų kintamąją dalį ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją.

13. Padalinio vadovas įvertinęs darbuotojo veiklą už praėjusius kalendorinius metus
gerai, Centro direktoriui teikia vertinimo išvadą su siūlymu nustatyti darbuotojui nuo 5 iki 10
procentų kintamąją dalį.

14. Padalinio vadovas įvertinęs darbuotojo veiklą už praėjusius kalendorinius metus
patenkinamai, Centro direktoriui teikia vertinimo išvadą su siūlymu vienus metus nenustatyti
darbuotojui kintamosios dalies.

15. Padalinio vadovas įvertinęs darbuotojo veiklą už praėjusius kalendorinius metus
nepatenkinamai, Centro direktoriui teikia vertinimo išvadą su siūlymu vieniems metams nustatyti
mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį negu šio Aprašo 1
priede tai pareigybei pagal profesinę darbo patirtį nustatytas minimalus pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientas.

16. Darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą
metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne
didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastovios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.
17. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal Aprašą nustato

Centro direktorius.

18. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

IV SKYRIUS

PRIEMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

19. Priemokos ir premijos darbuotojams skiriamos Centro direktoriaus įsakymu,

darbuotojo prašymu ir padalinio vadovo siūlymu.

20. Priemokos ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų

pareiginės algos pastovios dalies dydžio.
21. Priemokos gali būti skiriamos:
21.1. už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės
aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės – iki 30 procentų
darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastovios dalies dydžio;

21.2. už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir
suformuluotų raštu, vykdymą – iki 30 procentų darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastovios
dalies dydžio.

22. Konkrečius priemokų dydžius nustato Centro direktorius darbuotojo padalinio

vadovo motyvuotu siūlymu.

23. Priemokos nustatomos ne ilgiau, kaip iki einamų metų gruodžio 31 dienos.

V SKYRIUS

PREMIJŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

24. Darbuotojams, ne daugiau kaip vieną kartą per metus, gali būti skiriamos

premijos:

24.1. atlikus vienkartines ypač svarbias Centro veiklai užduotis;
24.2. įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių metų veiklą.
25. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies

dydžio.

26. Premijos skiriamos neviršijant Centro darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Darbuotojams, kurių darbo užmokestis, įsigaliojus Darbo apmokėjimo įstatymui, yra
mažesnis, palyginus su iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusiu nustatytu darbo užmokesčiu, ne ilgiau
kaip iki 2018 m. sausio 31 d. mokamas iki 2016 m. gruodžio 31 d. jiems nustatytas darbo
užmokestis (tarnybinis atlyginimas su priedais).
28. Darbuotojams, kurių pareiginės algos pastovioji dalis, įsigaliojus Darbo apmokėjimo
įstatymui, yra mažesnė, palyginus su iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvusiu nustatytu tarnybiniu
atlyginimu, mokama iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio pareiginės
algos pastovioji dalis tol, kol jie eina tas pačias pareigas.
29. Darbuotojams taikomos ir kitos Darbo apmokėjimo įstatyme, Lietuvos Respublikos
darbo kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.